Försäkringsförmedling och marknadsföring

När du som försäkringsförmedlare ska marknadsföra försäkringar måste du lämna förköpsinformation.

Den förköpsinformation som du måste lämna står i 6 kap. paragraf 1–8 i lagen om försäkringsförmedling (2005:405).

Lagen om försäkringsförmedling på riksdagens webbplats

Om du inte lämnar förköpsinformation eller om den inte är korrekt är marknadsföringen vilseledande och därmed otillåten. Detta framgår av 10 § 3 st. marknadsföringslagen. Förköpsinformation är med andra ord en del av en försäkringsförmedlares marknadsföring. Det är vi som har tillsynsansvar över detta.

Information som konsumenten ska få

För att konsumenten ska få tillräckligt med information för att kunna göra ett aktivt val vid försäkringsförmedlingen finns det krav på vilken information du måste lämna till konsumenten. Här sammanfattar vi några av de viktigaste informationspunkterna:

  • Ditt namn och adress.
  • Det register som du där du är registrerad och hur konsumenten kan kontrollera registreringen.
  • Information om den myndighet som utövar tillsyn över dig.
  • Om du har ett kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag eller om ett försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i dig.
  • Priset för försäkringsförmedlingen eller grunderna för hur priset bestäms och om provision eller annan ersättning kan förväntas bli betald av någon annan än konsumenten.
  • Ansvarsförsäkring.
  • De möjligheter som finns för konsumenten att lämna klagomål mot dig.
  • De möjligheter som finns för konsumenten att få en tvist med dig prövad utanför domstol.
  • Om du ger råd som baseras på en opartisk analys.
  • Om du förmedlar försäkringar uteslutande från ett eller flera försäkringsföretag.

Du ska lämna information till konsumenten innan försäkringsavtalet ingås. Informationen ska ges till konsumenten i en handling eller i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Informationen ska också vara tydlig och begriplig och i de flesta fall lämnas på svenska. Informationen ska lämnas i rimlig tid.

Årlig granskning av försäkringsförmedlare

Vi granskar kontinuerligt försäkringsförmedlares förköpsinformation för att säkerhetsställa att konsumenter får korrekt information. Syftet med granskningen är att bidra till att konsumenter skyddas, men också att ge dig återkoppling så att du självmant kan förbättra din förköpsinformation.

Konsumentverkets granskning av försäkringsförmedlare 2015 (PM)

Senast granskad 10 november 2016