Marknadsföring av fonder

När du marknadsför fonder är det viss information som måste finnas med. Investerare ska få tydlig information om vad det innebär att investera i de olika fonderna.

I lagen om värdepappersfonder , kapitel 4, § 16 – 16a, finns bestämmelser om vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av fonder. Det ska till exempel tydlig informeras om fondens placeringsinriktning och hur värdet på fonden kan variera beroende på fondens sammansättning. För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker. Finns inte den här informationen med anses vara vilseledande utelämnande av väsentlig information.

Läs mer i lagen om värdepappersfonder på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsammans med Fondbolagens Förening tagit fram en överenskommelse om hur fonder får marknadsföras. Överenskommelsen utgör god marknadsföringssed vid marknadsföring av fonder, både för medlemmar i Fondbolagens Förening men också för icke-medlemmar.

Läs överenskommelsen - regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2015:02)

Rikta marknadsföringen till genomsnittskonsumenten

Uttrycket genomsnittskonsument är ett begrepp som används för att kunna bedöma om en marknadsföringsinsats anses bryta mot lagen. Det innebär att man tittar på hur den representativa konsumenten i den målgrupp marknadsföringen riktas mot tar emot budskapet. När det gäller fonder har Marknadsdomstolen i en tidigare dom (MD 2010:31) slagit fast att en genomsnittskonsument inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet.

Läs mer om genomsnittskonsumenten

Exempel på otillåten marknadsföring

Nedan finns en sammanställning av praxis och annan information som kan hjälpa dig när du marknadsför fonder.

Senast granskad 14 november 2016