Uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in till årligen. De tre bästa uppsatserna inom konsumentområdet får dela på 50 000 kronor.

Vad ska uppsatsen handla om?

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2017 önskar Konsumentverket gärna bidrag som belyser olika aspekter av hållbar konsumtion.

Hur gör jag för att delta i 2017 års tävling?

För att delta i tävlingen ska din uppsats:

 • vara examinerad och betygssatt vid ett svenskt lärosäte mellan 20 juni 2016 och 15 augusti 2017
 • vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå
 • vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska
 • innehålla en sammanfattning på högst tre sidor
 • vara anonymiserad så att författarnamn och akademisk hemvist enbart framgår av försättsbladet
 • kompletteras med examinationsbevis med betyg samt senaste utdraget från studieregistret Ladok

Information in english regarding the essay competition

Uppsats, betyg och examinationsbevis ska vara Konsumentverket tillhanda senast den 31 augusti 2017. Allt skickas elektroniskt till konsumentverket@konsumentverket.se. Skriv "Uppsatstävling" i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Du får en bekräftelse på att vi har fått din uppsats och du blir underrättad om du går vidare i urvalsprocessen.

Hur bedöms uppsatserna?

I ett första steg görs en kvalitets- och relevansbedömning inom Konsumentverket. De uppsatser som kvarstår överlämnas till myndighetens vetenskapliga råd för att bedömas utifrån flera kriterier:

 • problemformulering och relevans
 • forskningsanknytning och teoretisk grund
 • trovärdighet i metod och genomförande
 • kvalitet i analys och slutsatser
 • originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
 • språklig utformning och formalia

Hur utses vinnarna?

Konsumentverkets vetenskapliga råd fattar under hösten 2017 beslut om vilka uppsatser de anser är bäst och rekommenderar hur prissumman ska fördelas mellan vinnarna. Konsumentverkets generaldirektör fattar därefter ett slutgiltigt beslut. Konsumentverket publicerar uppsatserna och vinnarna får möjlighet att presentera sina bidrag vid ett seminarium på Konsumentverket.

Frågor om uppsatstävlingen

Agne Sandberg 
telefon 054-19 40 17
agne.sandberg@konsumentverket.se

Senast granskad 10 november 2016