Särskilda ansvarsområden

I vårt uppdrag från regeringen finns särskilda ansvarsområden utpekade – funktionshinderfrågor, hållbar konsumtion och stöd till kommunernas konsumentverksamhet.

Funktionshinderfrågor

Vi har ett särskilt ansvar att föra in frågor som rör funktionshinder i vår verksamhet. Målet är att alla konsumenter ska kunna göra medvetna val och känna till sina rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om funktionshinderfrågor

Miljö

Vi ska i den löpande verksamheten integrera miljöfrågor med målsättningen att bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen uppnås. Uppdraget innebär att försöka uppnå minskad miljöpåverkan av hushållens konsumtion samt att undvika negativ miljöpåverkan av vår verksamhet.

Läs mer om miljö

Stöd till kommuner

Konsumentverket har flera tjänster som ska förse de kommunala tjänstemännen med arbetsverktyg och uppdaterad information om bland annat konsumentlagstiftning och skuldsanering.

Läs mer om stöd till kommuner

Temaområden

De senaste tre åren har extra arbete lagts på vissa konsumentområden, så kallade teman. Under 2017 läggs extra arbete på bilar, telekom och överskuldsättning. Arbetet inom respektive tema är indelat i tre faser – problemanalys, genomförande och utvärdering.

Läs mer om temaområden

Barn och unga

Konsumtionsmönster, värderingar och attityder grundläggs tidigt. Det gör att barn och unga är en attraktiv målgrupp på marknaden. Vi jobbar med att öka barn och ungas konsumtionsmedvetenhet genom bland annat skolmaterial och information på våra webbplatser.

Läs mer om barn och unga

Uppdraget från regeringen

Senast granskad 31 oktober 2016