Miljö

Konsumentverket är en av de myndigheter som har ansvar för att Sverige ska nå de nationella miljömålen. Vi har också ansvar för att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Regeringen har gett Konsumentverket flera uppdrag inom miljöområdet. Enligt vår instruktion ska vi bevaka konsumenternas möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Vi ska dessutom integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i vår löpande verksamhet och verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

De nationella miljömålen

Förordning med instruktion för Konsumentverket på Riksdagens webbplats

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska vi integrera miljöhänsyn i vår verksamhet så att vi tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringsuppdrag om miljömålen

Konsumentverket ska, förutom att göra en analys, ta fram en fyraårsplan med åtgärder för miljöarbetets utveckling inom vårt verksamhetsområde. I årsredovisningarna 2016–2019 ska vi redovisa hur planen genomförs. Naturvårdsverket ger vägledning i arbetet. Vi ska redovisa en analys 1 mars 2016 och en plan för genomförande den 30 juni 2016.

Miljömålsrådet

Konsumentverket är en av 17 myndigheter som medverkar i Miljömålsrådet. Miljömålsrådet presenterar varje år insatser som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

Om Miljömålsrådet och de insatser myndigheterna har åtagit sig

Lista över Konsumentverkets enskilda miljöinsatser 2017

Vårt arbete inom miljöområdet

Konsumentverkets ansvar innebär att vi ska bidra till en minskad miljöpåverkan av hushållens konsumtion samt minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Vi arbetar på olika sätt för att genomföra de uppdrag vi har inom miljöområdet. Här är ett urval av våra insatser.

  • Vi tar fram ny kunskap om konsumenternas ställning på olika marknader och de möjligheter och problem som kan uppstå i syfte att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt.
  • Vi tillhandahåller information på våra webbplatser och besvarar allmänhetens frågor om hållbar konsumtion via vår upplysningstjänst Hallå konsument.
  • Vi kontrollerar marknadsföring och ser till att miljöargument håller vad de lovar.
  • Vi kontrollerar att produkter och tjänster är säkra, samt arbetar för att standarder ska finnas inom områdena.
  • Vi medverkar i forum för att lyfta fram konsument- och konsumtionsperspektivet. Det sker exempelvis i den svenska miljömärkningsnämnden (EU Ecolabel och Svanen) och i Nordiska ministerrådets tvärsektoriella grupp för hållbar konsumtion och produktion.
  • Vi har ett internt miljöledningsarbete för att undvika negativ miljöpåverkan av myndighetens egen verksamhet.
  • Vi ger ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade miljöfrågor.
Senast granskad 2 november 2016