Nätverkets arbetsgrupper

Här kan du läsa om hur myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor organiserar sitt arbete.

Samordningsforum

Samordningsforumet består av generaldirektörer från de deltagande myndigheterna i Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor. Sammanträden arrangeras tre gånger per år.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen kan ses som samordningsforumets arbetsutskott. Här förbereds möten i samordningsforumet och hit kanaliseras tankar och åsikter från arbetsgrupperna via sekretariatet, för vidare behandling i samordningsforumet.

Deltagande myndigheter: Konsumentverket, MUCF, Barnombudsmannen samt Skolverket.

Kontaktperson: Ellinor Triay Strömvall, Barnombudsmannen

Ämnesgrupper

Barn och ungas rätt till kultur

Gruppen arbetar projektbaserat i syfte att trygga barn och ungas rätt till kultur. Fokus ligger på uppbyggnaden av Kulturrådets nya nationella webbplats för barn- och ungdomskultur.

Deltagande myndigheter: Statens kulturråd, Statens medieråd, Folkhälsoinstitutet, MUCF, Skolverket, Myndigheten för kulturanalys*, Riksutställningar*, Statens filminstitut*, Riksantikvarieämbetet*, Nämnden för hemslöjdsfrågor*, Allmänna arvsfonden*.

* Myndigheten/organisationen/stiftelsen representeras i samordningsforumet av nätverkets sekretariatsfunktion.

Kontaktperson: Lotta Brilioth Biörnstad, Statens kulturråd.

Ekonomisk utsatthet

Arbetet i gruppen fokuserar på fyra områden: Ungas studiebidrag, Ungas boendefrågor, Omyndigas skulder samt Privatekonomi i skolan.

Deltagande myndigheter: Kronofogden, Finansinspektionen, Konsumentverket, Boverket, CSN, MUCF, Barnombudsmannen.

Kontaktperson: Karin Weins, Kronofogden.

Skola

Gruppen Skola samarbetar med fokus på rätten till utbildning. Verksamheten bedrivs inom ramen för sju projektgrupper: Immigration, Rätt till modersmål, Placerade, Socioekonomiskt segregerade områden, Funktionsnedsättning, HBT-perspektiv, Skyddad identitet.

Deltagande myndigheter: Barnombudsmannen, Skolverket, Skolinspektionen, Folkhälsoinstitutet, Kronofogden, Diskrimineringsombudsmannen, MSB, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, MUCF.

Kontaktperson: Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen.

Informationssäkerhet

Gruppens möts främst för informationsutbyte kring frågor som rör barn, unga och informationssäkerhet.

Deltagande myndigheter: MSB, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Post- och telestyrelsen, Skolverket, MUCF, Barnombudsmannen, Statens medieråd, Rikspolisstyrelsen.

Kontaktperson: Anita Forsnäsgård, Konsumentverket

Mötesanteckningar i nätverkets arbetsgrupper

Senast granskad 16 november 2016
Skriv ut Skriv ut
Prenumerera