CE-märkning

Vissa produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. CE-märket är en symbol som innebär att tillverkaren garanterar att vissa krav är uppfyllda och att korrekta kontroller har genomförts.

Checklista

  • Ta reda på om din produkt måste CE-märkas
  • Ta reda på vilka dokument du behöver för produkten
  • Ta reda på vilken roll och ansvar du har
  • Om produkten ska CE-märkas – se till att märkningen sker på rätt sätt

Du är skyldig att ta reda på om din produkt ska CE-märkas eller inte. En produkt som är felaktigt märkt får inte säljas.

Lista över produkter som måste CE-märkas på Europeiska kommissionens webbplats

Finns inte din produkt med i listan får inte din produkt CE-märkas. Produkter som inte får CE-märkas är till exempel barnvagnar, nappar och barnartiklar. Dessa produkter ska istället uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen, som har sin grund i GPSD-direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.

Konsumentverket ansvarar för marknadskontroll av leksaker och personlig skyddsutrustning som ska vara CE-märkta.

Läs om vilka regler som gäller när du säljer leksaker

Läs om vilka regler som gäller när du säljer personlig skyddsutrustning

Dokumentation för CE-märkta produkter

Alla CE-märkta produkter måste ha en EG-försäkran innan de börjar säljas på marknaden. EG-försäkran är ett dokument som tillverkaren ska fylla i. Genom att skriva EG-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv. Som importör bör du försäkra dig om att tillverkaren har upprättat de dokument som krävs. EG-försäkran ska vara översatt till de språk som krävs i de land där produkten ska säljas.

Försäkran om överensstämmelse för leksaker

Försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning

EG-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att produkten släppts ut på marknaden.

Förutom en EG-försäkran ska tillverkaren också upprätta en teknisk dokumentation för produkten. Vad denna dokumentation ska innehålla skiljer sig beroende på vilket produktområde produkten tillhör. I direktiven specificeras vilken dokumentation som krävs:

PPE-direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning för privat bruk samt

TSD-direktivet 2009/48/EG om leksakers säkerhet

Bara tillverkaren får CE-märka produkter

Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en produkt. Importörer, distributörer och återförsäljare får alltså inte CE-märka en produkt.

Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare

CE-märkets utformning och placering

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under produktens förväntade livstid. Märket ska sitta på varje produkt som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur produkten ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Ladda ner CE-märket högupplöst med rätt proportioner

CE-märket i olika format på EU-kommissionens webbplats

Hur går CE-märkningen till?

Reglerna om CE-märkning är lika i hela EU. På Europeiska kommissionens webbplats finns CE-märkningsprocessen beskriven i sex steg. 

CE-märkningsprocessens sex steg på Europeiska kommissionens webbplats

Senast granskad 8 november 2016