Säkra produkter

Alla varor måste vara säkra för konsumenten, därför finns produktsäkerhetslagen.

En del varor måste följa särskilda lagar utöver produktsäkerhetslagen. Andra varor, som inte har någon speciallag, faller under de generella kraven i produktsäkerhetslagen. Enligt lagen ska alla varor som företagare erbjuder konsumenter vara säkra. Det innebär att den ska vara säker under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för konsumenten.

Standarder och vägledningar

Produktsäkerhetslagen kan vara svår att tolka eftersom kraven som ställs är generella. Därför har EU tagit fram olika standarder för att underlätta för företag att konstruera säkra varor. Standarder är ett viktigt hjälpmedel även för oss på Konsumentverket i våra marknadskontroller. Det finns inte standarder för alla varugrupper, men företag är skyldiga att göra egna riskbedömningar oavsett om det finns en standard eller inte.

Konsumentverket deltar i arbetet med att ta fram standarder för bland annat lekredskap, barnvagnar och andra barnprodukter. När standarder saknas kan vi ta fram branschöverenskommelser eller vägledningar i samarbete med näringslivet.

EU-arbete med produktsäkerhet

Konsumentverket ingår i olika arbetsgrupper inom EU som jobbar med allmän produktsäkerhet. Olika aktörer träffas och diskuterar hur man tillämpar och tolkar EU:s produktsäkerhetsdirektiv. Målet med EU-samarbetet är att alla varor inom EU ska vara säkra för konsumenterna.

Produktsäkerhetsdirektivet är implementerat i den svenska lagstiftningen genom produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Rapex varnar om produkter med säkerhetsbrister

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga säkerhetsbrister. Varje vecka sammanställer EU-kommissionen en rapport med de senaste varningarna. Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för Rapex och samarbetar med marknadskontrollmyndigheter.

Mer information finns på Marknadskontrollrådets webbplats

Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Detta leder ibland till att svenska företag blir kontaktade om de tillhandahåller produkter som finns i Rapex veckorapport.

Ta del av Rapex veckorapporter

Samlade årsrapporter från Rapex

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan

Fördjupad information om varors säkerhet

Fördjupad information om varor säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet på Hallå konsuments webbplats

Om varor och tjänsters säkerhet på våra företagssidor

Senast granskad 5 mars 2018