Organisationsstöd

Organisationsstödet är ett generellt kapacitetsstärkande stöd som ska täcka grundläggande administrativa kostnader för konsumentorganisationer i Sverige. Stödet ska göra det möjligt att bedriva verksamhet som tar tillvara konsumenters intressen.

Krav för att få organisationsstöd

organisationen ska vara rikstäckande ha som huvudsyfte att ta tillvara konsumenters intresse ha bedrivit sådan verksamhet i minst två år ha minst 1 000 betalande medlemmar. För samarbetsorgan gäller att de betalande medlemsorganisationerna sammanlagt ska ha 1 000 betalande medlemmar.

Organisationsstöd beviljas inte till organisationer som får organisationsstöd från annan statlig myndighet.

Granskning och bedömning

För att bedöma om en organisation ska beviljas organisationsstöd granskar vi bland annat syftesparagrafen i organisationens stadgar och den verksamhet organisationen bedriver. Där måste det framgå att organisationen har konsumenter som huvudmålgrupp och att verksamheten huvudsakligen är konsumentinriktad.

De organisationer som beviljas stöd får alla samma belopp, vilket de senaste åren varit 150 000 kronor per organisation och år.

Organisationer som fått organisationsstöd tidigare år

Beviljade organisationsstöd tidigare år

Senast granskad 6 december 2016